பதிவு செய்யப்பட்ட உசாவுகை நிறுவனங்கள் – அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சு

 • டொப் மொஸ்லைன் பிரைவட் லிமிடெட்
 • முன்னணி உசாவுநர்கள்
 • வெற்றிக்கான திறன்கள்
 • ஆர்ஆர் கொன்சல்டிங்
 • ரென்மார்க் டோடல் சொலூசன்ஸ்
 • எஸ்கேஏ எசோசியேட்
 • நெக்ஸஸ் கொ
 • டெலிஒஸ் குலோபல் பிரைவட் லிமிடெட்
 • டார்கட் ரிசோசஸ்
 • டிவலப்மண்ட் கொன்செப்ட் பிரைவட் லிமிடெட்
 • பயிற்சி அபிவிருத்தி சர்வதேச நிறுவகம்
 • கேபீஎம்ஜி
 • கொன்செப்ட் லங்கா
 • பீடப்ளியுசீ
 • தொழில்சார் பொது நிர்வாகிகள்  நிறுவகம்
 • சய்னோ-மேட் சொலூசன்ஸ்

உறுப்பினர் உள்நுழைவு

புதிய செய்திகள்

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க,... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன்... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி... Read more

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom