ලියාපදිංචි උපදේශන සේවා සමාගම් - රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය

 • ටොප් මෝස්ට්ලයින් (පුද්) සමාගම
 • ප්‍රෙමියර් උපදේශකයෝ
 • ස්කිල්ස් ෆෝ සක්සස්
 • ආර්.ආර්. කන්සල්ටින්
 • රැන්මාර්ක් ටෝටල් සොලියුෂන්ස්
 • එස්.කේ.ඒ. ඇසෝසියේට්ස්
 • නෙක්සස් සමාගම
 • ටෙලියෝස් ග්ලෝබල් (පුද්) සමාගම
 • ටාගට් රිසෝසස්
 • ඩිවලොප්මන්ට් කන්සෙප්ට්ස් (පුද්) සමාගම
 • සංවර්ධන පුහුණුකිරීම් ජාත්‍යන්තර ආයතනය
 • කේ.පී.එම්.ජී.
 • කන්සෙප්ට්ස් ලංකා
 • පී.ඩබ්ලිව්.සී
 • වෘත්තීය රාජ්‍ය කළමනාකරණ ආයතනය
 • සයිනෝ මේට් සොලියුෂන්ස්

සාමාජික ලොගිනය

නවතම පුවත්

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
2012 ජූලි 18 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්... තව දුරටත් කියවන්න
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සහ කළමනාකරණ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජුනි මස 12 දින ඉහත වැඩසටහන මේ වන විට නිර්දේශ නිකුත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 මැයි 10 දින    ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට... තව දුරටත් කියවන්න
2012 පෙබරවාරි 28   මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර ඇති... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 19 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීමේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 13 “මහජනයාට සේවය කිරීමට සුදානම් වීම” මැයෙන් අලුතින් බඳවාගත්... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා... තව දුරටත් කියවන්න
2011 සැප්තැම්බර් 28 රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ... තව දුරටත් කියවන්න
කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද... තව දුරටත් කියවන්න
Future Gov Forms Sri Lanka 2011 අමතමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් පවත්වන ලද... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ජුනි මස 01 දින කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය  නවීන් දිසානායක... තව දුරටත් කියවන්න

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom