விபரக்குறிப்புகளுடன் பதிவுசெய்யப்பட்ட உசாவுனர்கள் - அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சு

உதய கஸ்தூரிரத்ன

எஸ். சுமித் த சில்வா

டி.எம். தாரக லக்மால் தென்னகோன்

ஆர்.எம். ஜயதிலக

ஜே. தர்சன அசோக குமார

சுசில் ஹிரன்தக லியனாரச்சி

பி.டப்ளியு. சுசில் பிரேமரத்ன

எஸ்.எம். ராஜபக்‌ஷ

ஆர்.மனோகர ஸ்ரீ திலகவர்தன

அனுபா மெலிபொட

எஸ். லியனகே

காமினி ஹெட்டிஆரச்சி

ஜீவனீ நிசன்சலா விஜேவர்தன

அஜித் தம்மிக பெரேரா

ருவன் எம். சமரக்கொடி

மஹேஷ் அமரசிறி

எம். மஹ்ரூப்

எம்.ஏ. நந்தசிறி

Jஜே.ஏ.ஏ.எஸ். ரனசிங்க

ரவூப் ரிபாய்

ரங்கீதா லக்மினி பாலசூரிய

ஐ.வி. ஸஹன் பீ. விஜேசேன

சமன் குலசூரிய

டப்ளியு. அநுர சாலிய பீரிஸ்

ஆர்.ஏ.டீ. ஹேமசந்திர ரணதுங்க

ஏ.டப்ளியு. ஜயந்த சந்திரசேன

குமுது அபேவீர

கே.யு. புஷ்பகுமார

ஒ.எம். கித்சிறி த சில்வா

தீப்தி லமாஹேவா

பீ.எச்.எஸ். அமரசிங்க

பீ.டீ. ஹேமமாலி டயஸ் குணதிலக

கனிஷ்க வீரமுன்டா

பி.டீ.டப்ளியு.கே. கருணாரத்ன

டிலானி டசன்தி மீகஹபொல

கிஹான் சில்வா

ஏ.டப்ளியு.எம். அமிலசஞ்சீவனீ சேனாநாயக்க

துசித திலக் தேவேந்திர

பி.எல். சுமித் பிரபா நிஷாந்த

ஆர்.எம்.எஸ்.பி. ரத்னாயக்க

எச்.ஜி.ஏ. பிரபாத் சமரசிங்க

கே.எஸ்.ஆர்.பீ. பெரேரா

எஸ்.பீ. கந்தனஆரச்சி

சி.எஸ். ரத்னாயக்க

சித்ரல் பெனில்டஸ் பர்ணாந்து

சமிந்த நெல்சன் ரத்னாயக்க

நிலங்கா ரோசினி விஜேநாயக்க

டப்ளியு.ஜே.ஜே. குலரத்ன

டீ.எம்.எஸ். லக்சித பண்டார ஜயரத்ன

அனில் ஹேரத்

எச்.ஜே.எம். டினோசா ஜயசுந்தர

தீபானி பெரேரா

கபில ஆரியதர்ஷன சில்வா

மெதித திலுக் கருணாதிலக

வருண பத்மசிறி

வி.கே. நாணயக்கார

நிஷாந்த மல்லவஆரச்சி

எல்.எச்.ஆர். சேபல

எஸ்.எச். லியனகே

காமினி குடலியன்கே

எச்.ஜி.எஸ்.எஸ். ஏக்கநாயக்க

ஏ.பி. லீலசேன

எச்.ஏ. ரன்ஜித்

ஆர்.ஏ.எஸ். விஜித பண்டார

மஹிந்த மொரகல்ல

பீ.டீ. ஜயவீர

வை.பீ. சமரசிங்க

வை.ஏ.டீ.எஸ்.கே. விக்கிரமசிங்க

நெல்சன் ஜெசின் விஜேநாயக்க

திலக் ஆனந்த கமகே

கே. தமித சந்தருவன

சந்தன குணவர்தன

ஜி.டீ. தேஜா தர்மரத்ன

சந்தன சேனாரத்ன

பீ.ஜே.பீ.என். பர்ணாந்து

ஆர்.எம்.சி. ரத்னாயக்க

ரன்ஜித் கிளரன்ஸ் பெரேரா

பீ.டப்ளியு. செனவிரத்ன

உறுப்பினர் உள்நுழைவு

புதிய செய்திகள்

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க,... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன்... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி... Read more

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom