උපදේශන මණ්ඩල අයත් ක්ෂේත්‍ර

පුහුණුකරු (1 – 20)

පුහුණුකරු (21-50)

ආකල්ප සංවර්ධනය

1

BPR/තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විසඳුම්

21

පාර්ශ්වික චින්තනය/ ගැටළු විසඳීම

2

කාර්ය සාධන මට්ටම් හැඳින්වීම/ වඩාත්ම සුදුසු ක්‍රම

22

පාරිභෝගික සැලකිලිමත් බව/ සේවාලාභී තෘප්තිය

3

පරිගණක සන්නිවේදන තාක්ෂණ යෙදවුම්

23

කණ්ඩායම් හැඟීම වර්ධනය

4

මෘදුකාංග සංවර්ධනය

24

පෙළඹවීස

5

ආයතනික සැලසුම් සංවර්ධනය

25

ඉලක්ක පිහිටුවීම

6

Balance Score Card ක්‍රමය යෙදවීම

26

වෙනස්කම් කළමනාකරණය

7

ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක

27

ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක හා සංයුක්ත සැලසුම් පිළිබඳ අවබෝධය

8

ආයතනික සම්පත් සැලසුම්කරණය

28

කාර්ය සාධනය කළමනාකරණය

9

කාර්යයන් ප්‍රතිනිර්මාණය

29

නව සොයා ගැනීම් හා නිර්මාණශීලීත්වය පිළිබඳ අවබෝධය

10

ඵලදායිතා සංකල්ප භාවිතය

30

කාර්ය සාධනය අගැයීම් අවබෝධ කර ගැනීම

11

කාර්යයන් අධ්‍යයනය

31

නායකත්ව ගුණාංග සංවර්ධනය

12

කාර්ය සාධන අගැයීමේ ක්‍රමවේද සංවර්ධනය

32

Balance Score Card ක්‍රමය

13

සංවර්ධන ඉලක්කයන් නියාමනය

33

ඵලදායී සන්නිවේදනය

14

පරිපාලන ප්‍රාගුණ්‍යය

34

පෞරුෂ සංවර්ධනය

15

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය/ උපදේශනය/ පුහුණු කිරීම්

35

නවීන සැලසුම් ක්‍රම අවබෝධ කර ගැනීම

16

සේවා ප්‍රමිති සංවර්ධනය

36

උපාය මාර්ගික සන්නිවේදනය  

17

කාර්යාල ක්‍රම සංවර්ධනය

37

ඵලදායිතා ක්‍රම ශිල්ප ඉගෙනීම

18

මානව සම්පත් සැලසුම්කරණය

38

 

පුරවැසි / සේවාලාභී ප්‍රඥාප්තිය සැකසීම

39

බාහිර සම්පත්දායකයන්

නව සොයා ගැනීම් හා නිර්මාණශීලීත්වය භාවිතය

40

කාර්යයන් සමාලෝචනය

51

තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සංවර්ධනය

41

 

එක් එක් උපදේශකවරුන් විසින් උපදෙස් සලසන ක්ෂේත්‍ර බැලීමට මෙම ස්ථානය ක්ලික් කරන්න.

සාමාජික ලොගිනය

නවතම පුවත්

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
2012 ජූලි 18 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්... තව දුරටත් කියවන්න
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සහ කළමනාකරණ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජුනි මස 12 දින ඉහත වැඩසටහන මේ වන විට නිර්දේශ නිකුත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 මැයි 10 දින    ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට... තව දුරටත් කියවන්න
2012 පෙබරවාරි 28   මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර ඇති... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 19 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීමේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 13 “මහජනයාට සේවය කිරීමට සුදානම් වීම” මැයෙන් අලුතින් බඳවාගත්... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා... තව දුරටත් කියවන්න
2011 සැප්තැම්බර් 28 රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ... තව දුරටත් කියවන්න
කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද... තව දුරටත් කියවන්න
Future Gov Forms Sri Lanka 2011 අමතමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් පවත්වන ලද... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ජුනි මස 01 දින කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය  නවීන් දිසානායක... තව දුරටත් කියවන්න

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom