ප්‍රතිනිර්මාණ ඒකක

2012 අ‍ප්‍රේල් 02 වන දින අරලිය ගහ මන්දිරයේදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් අමතා කරන ලද ‍දේශනය සහ 2012 අ‍ප්‍රේල් මස 09 වන දිනැතිව ජනාධිපති ‍ලේකම් විසින් සියළුම පළාත් ප්‍රධාන ‍ලේකම්වරුන්ට පිටපත් සහිතව සියළුම අමාත්‍යාංශ ‍ලේකම්වරුන් අමතන ලද අංක  PCMD/3/9 දරණ ලිපිය පදනම් කර ගනිමින්, 2012 අ‍ප්‍රේල් මස 09 වන දිනැතිව සියළුඅමාත්‍යාංශ ‍ලේකම්වරුන්, පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, දෙපාර්ත‍මේන්තු ප්‍රධානීන්, සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල ප්‍රධානීන් ‍වෙත යොමු කළ අංක PCMD/AD/2/1/1/26  දරණඋප‍දෙස්/නි‍යෝග අඩංගු ලිපියට අනුව රාජ්‍ය සේවාවන් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සඳහා වන මුලික පියවරක් වශයෙන් සියළුම අමාත්‍යාංශවලට 2012 ජුනි මාසයේ සිට ඉදිරි මාස 06 ක කාලයක් සඳහා “ප්‍රතිනිර්මාණ ඒකක” (Re-engineering Units) ස්ථාපිත කර ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස උපදෙස් ලබා දී ඇත.

 

ඒ අනුව, සියළුම රජයේ ආයතනවල (අමාත්‍යාංශ/දෙපාර්තමේන්තු/සංස්ථා/ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල/ පළාත් පාලන ආයතන/කාර්ය මණ්ඩලය 25 ට වැඩි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල/ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල/අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතනවල ප්‍රාදේශීය ‍කාර්යාල ආදී) වහාම “ප්‍රතිනිර්මාණ ඒකක” ස්ථාපිත කිරීමත්, මාස 06 ක කාලයෙන් පසුව ඒවා “කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද” වශයෙන් පරිවර්ථනය කිරීමත් යෝජනා කෙරේ.

 

අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිනිර්මාණ ඒකකයේ සභාපති වශයෙන් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ක්‍රියාකළ යුතු අතර අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයෙකු ප්‍රතිනිර්මාණ ඒකකයේද කැඳවුම්කරු වශයෙන් ක්‍රියා කළ යුතු වන අතර අනෙකුත් ආයතනවල ප්‍රතිනිර්මාණ ඒකකයේ සභාපති වශයෙන් ආයතන ප්‍රධානියා ක්‍රියාකරන අතර ආයතනයේ දෙවන පෙල නිලධාරියෙකු කැදවුම්කරු ලෙස ක්‍රියා කළ යුතු වේ.ප්‍රතිනිර්මාණ ඒකක‍යේ සාමාජිකත්වය  07 ත් 09 ත් අතර පවත්වා ගැනීම වඩාත් සුදුසු වන අතර ඊට කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරු, ප්‍රධාන නවීකරණ නිලධාරී සහ ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන නිලධාරී ඇතුළත් කළ යුතු වේ.

 

ආයතනය  විසින් සලසනු ලබන මහජන‍ සේවාවන් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සඳහා වන සය මාසික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක්  2012 ජුනි මස 15 වන දිනට පෙර සකස් කර  එහි එක් පිටපතක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ද තවත් පිටපතක් රාජ්‍ය කලමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ  අමාත්‍යාංශයට ද  ලැබීමට සැලැස්විය යුතු වේ.

 

කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාලව රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය සහ ජාතික පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ සභාව මඟින් නිකුත් කර ඇති උප‍දෙස් ලිපි ‍ www.reformsmin.gov.lk වෙබ් අඩවි‍යේ සේවාවන් තුලින් කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසදකරා යාමෙන් හෝ කෙලින්ම www.reformsmin.gov.lk/development-programmes/mrcs වෙබ් පිටුව කරා යාමෙන් බා ගත හැක.

 

කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද හා සම්බන්ධ වෙනත් ලේඛන

සාමාජික ලොගිනය

නවතම පුවත්

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
2012 ජූලි 18 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්... තව දුරටත් කියවන්න
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සහ කළමනාකරණ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජුනි මස 12 දින ඉහත වැඩසටහන මේ වන විට නිර්දේශ නිකුත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 මැයි 10 දින    ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට... තව දුරටත් කියවන්න
2012 පෙබරවාරි 28   මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර ඇති... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 19 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීමේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 13 “මහජනයාට සේවය කිරීමට සුදානම් වීම” මැයෙන් අලුතින් බඳවාගත්... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා... තව දුරටත් කියවන්න
2011 සැප්තැම්බර් 28 රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ... තව දුරටත් කියවන්න
කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද... තව දුරටත් කියවන්න
Future Gov Forms Sri Lanka 2011 අමතමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් පවත්වන ලද... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ජුනි මස 01 දින කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය  නවීන් දිසානායක... තව දුරටත් කියවන්න

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom