06/2006 ஆம் இலக்க பொது நிருவாக சுற்றறிக்கையின் வண்ணம் ஆட்சேர்ப்பு சேவை குறிப்புக்கள் மற்றும் திட்டங்களை மாற்றியமைத்தல்

2011 பெப்ரவரி 23 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் 2006 வரவு செலவுத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் பொதுச் சேவைகள், சம்பளங்களை மீள் கட்டமைத்தல் தொடர்பான 2006 ஏப்ரல் 26 ஆம் திகதியிட்ட 06/2006 ஆம் இலக்க பொது நிருவாக சுற்றறிக்கையில் வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றி, சேவைப் பிரமாணங்கள் மற்றும் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களுக்கான திருத்தங்களின் தாமதத்தின் விளைவாக அரச சேவையாளர்களுக்கிடையே ஒரு அதிருப்தி தன்மை உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற விடயம் விரிவான கலந்துரையாடலுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இந்த திருத்தங்களை துரிதப்படுத்தும் நோக்கில் தேசிய சம்பளங்கள் மற்றும் தேசிய ஆளணி ஆணைக்குழு உள்ளிட்ட சம்பந்தப்படட் அதிகாரங்களினால் விடுக்கப்பட்ட பல்வேறு கடிதங்கள் NSCC/1/GP/5 ஆம் இலக்க கடிதம், பொது நிருவாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் EST-2/POLCY/03/0763 இடப்பட்ட கடிதம், இறுதியாக 2011 ஏப்ரல் 05 ஆம் திகதி சனாதிபதியின் செயலாளருக்கான E&O/AC/3/3/1இலக்கத்தைக் கொண்ட கடிதம். இந்த குறிப்பிட்ட அரசாங்க நிருவாக சுற்றறிக்கையில், அதிலிருந்த திருத்தங்களும் சில வருடங்களுக்கு முன் வெளியிடப்பட்ட போதிலும் தொடர்புடைய அதிகாரங்களுக்கு பல்வேறு அறிவுறுத்தல் கடிதங்கள் வழங்கப்பட்டதோடு அரசாங்க சேவையாளரின் சம்பள மாற்றம் தவிர்ந்த தற்போதுள்ள சேவைப் பிரமாணங்கள் ஆட்சேர்ப்பு திட்டங்கள் தொடர்பான சிறு மாற்றங்களே மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன.

 

அரச சேவையாளர்களினால் எதிர்கொள்கின்ற சிரமங்களை ஒழிக்கும் நோக்குடனும் 2006 வரவு செலவுத் திட்ட உரையில் குறிப்பிட்டவாறு 2006.01.01 இலிருந்து நடைமுறைக்கு வருகின்றவாறு புதிய சம்பள கட்டமைப்பை அமுல்படுத்துவதற்கான அரசாங்கத்தின் தீர்மானத்தை துரிதப்படுத்துவதற்கும் அமைச்சரவை பின்வரும் தீர்மானங்களை எடுத்துள்ளது.

  1. 2006.04.25 திகதிய 06/2006 ஆம் இலக்க பொது நிருவாக சுற்றறிக்கையின் நியதிகளின் வண்ணம் பொருத்தப்பட்ட அரச துறையிலுள்ள அனைத்து வகையான ஊழியர்களினதும் சேவைப் பிரமாணம், ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களுக்கான தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் அதிகார சபையினால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை கண்காணித்து கூட்டிணைப்பது அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சின் பொறுப்பாகும் என்பதோடு அமைச்சரவைக்கு இது தொடர்பான காலாண்டு அறிக்கையொன்றையும் அனுப்புதல் வேண்டும்.

     

  2. மேலே 1 இல் குறிப்பிட்டதற்கு அமைவாக கண்காணிப்பை இலகுபடுத்துவதற்காக அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சுக்கு அனைத்து அமைச்சுக்களும் அவற்றின் கீழுள்ள நிறுவனங்களிலுள்ள ஊழியர்களின் தொடர்புடைய வகுதிகள் சம்பந்தமான வரைவின் பிரதியொன்றை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். தொடர்புடைய அரசாங்க முகவராண்மைக்கு அனுப்புகின்ற அதேவேளை அமைச்சுக்களும் நிறுவனங்களும் அவற்றின் நோக்கெல்லையின் கீழ் இந்த விடயத்தை கையாளுவதில் அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சுக்கு ஒத்துழைக்கவும் வேண்டும் எனவும் மேலும் வேண்டப்பட்டது. சேவைப் பிரமாணம் மற்றும் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களுக்கான திருத்தங்களை மேற்கொள்ளும் செயற்பாட்டில் பொது நிருவாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு, தேசிய சம்பளங்கள் மற்றும் ஆளணி ஆணைக்குழு, முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களம் என்பன ஒரு இணைந்த முன்னணி செயற்பாட்டில் இருக்கின்றதோடு அனைத்து அமைச்சுக்களும் அத்தகைய அமைச்சுக்களின் நோக்கெல்லையின் கீழ் வருகின்ற திணைக்களங்கள், நியதிச் சட்ட சபைகளின் பிரதான உத்தியோகத்தர்களின் உதவியுடன் தொடர்புடைய சேவைப் பிரமாணங்கள், ஆட்சேர்ப்பு திட்டங்களை திருத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தல் வேண்டும்.

    அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சு அமைச்சரவைக்கு காலாண்டு முன்னேற்ற அறிக்கைகளை சமர்ப்பிப்பதற்கு பணி குறித்தொதுக்கப்பட்டமையினால் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள், அதிகார சபைகள் என்பவற்றினால் எடுக்கப்பட்ட கண்காணிப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு நடவடிக்கைகள் அனைத்து அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதோடு, சேவைப் பிரமாணங்கள், ஆட்சேர்ப்பு திட்டங்கள் திருத்தச் செயன்முறையை துரிதப்படுத்துவதற்கு அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சுக்கு ஒத்துழைக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

தொடர்புடைய ஆவணங்கள்

 

தேசிய சம்பளங்கள் மற்றும் ஆளணி ஆணைக்குழுவினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அரச நிறுவனங்களுக்கான செயலாற்றுகை மதிப்பீட்டு முறைமை

(இது தொடர்பில் உங்கள் கருத்துரைகளை This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்புக)

 

சேவைப் பிரமாணங்கள் மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு திட்டங்களின் தயாரிப்பு தொடர்பான முன்னேற்றம்

 

06/2006அரச நிருவாக சுற்றறிக்கையின் வண்ணம் சேவைப் பிரமாணங்கள் மற்றும் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களை திருத்துவதற்கான முன்னேற்றத்தை அறிக்கையிடுவதற்கான A மற்றும் B அமைப்புக்கள்

உறுப்பினர் உள்நுழைவு

புதிய செய்திகள்

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க,... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன்... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி... Read more

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom