රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 06/ 2006 අනුව සේවා ව්‍යවස්ථා සහ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සංශෝධන කිරීම

 

2014 ජනවාරි මස 01 දිනට ප්‍රගතිය

 

 

2006 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම යටතේ වූ 2006 අප්‍රේල් 25 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 06/2006 මඟින් ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුගමනය කරමින් සේවා ව්‍යවස්ථා සහ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සංශෝධනයන් ප්‍රමාද වීම තුලින් රාජ්‍ය සේවකයන් කලකිරීම්සහගත තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති බව 201102.23 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරන ලදී. මෙම සංශෝධනයන් කඩිනම් කිරීම සඳහා ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිසම, 2011/01/21 දිනැති අංක NSCC/1/GP/5 දරණ ලිපිය, රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු මාත්‍යාංශය 2011/01/21 දිනැති අංක EST-2/PDLCY/03/0763 දරණ ලිපිය සහ ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් 2011/04/05 දිනැති අංක E80/AC/3/3/1 දරණ ලිපිය ආදී වශයෙන් ලිපි ගණනාවක් නිකුත් කර තිබේ. මෙම රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය සහ ඊට අදාළ සංශෝධනයන් ඉදිරිපත් වී වසර ගණනාවක් ගත වී ඇතත්, එමෙන්ම බළධාරීන් විසින් උපදෙස් ලබා දීමේ ලිපි ගණනාවක් නිකුත් කරනු ලැබ ඇතත්, වැටුප් සංශෝධනයන්ට පරිබාහිරව පවත්නා සේවා ව්‍යවස්ථාවන් සහ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටීන් සඳහා සංශෝධනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇත්තේ අල්ප වූ ක්‍රියා මාර්ගයකි.

 2006 අයවැය යෝජනාවල සඳහන් කරුණු අනුව 2006.01.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රාජ්‍ය සේවකයින් මුහුණ දී ඇති ගැටළු ඉවත් කිරීම සහ නව වැටුප් ව්‍යූහයන් සකස් කිරීම සඳහා වන රජයේ තීරණය කඩිනම් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පහත තීරණයන් ගෙන ඇත.

 1. සේවා වාර්තාව සහ රාජ්‍ය සේවයේ සියළු තනතුරු සඳහා සේවකයන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳව වන පටිපාටිය සම්බන්ධයෙන් වන 2006/04/25 දිනැති රාජ්‍ය කළමනාකරණ චක්‍රලේඛන අංක 06/2006 සහ කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත සිවු මාසික ප්‍රගති වාර්තාව යැවීම යන කරුණු සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය, අදාළ ආයතන සහ බළධාරීන් නිරන්තරව අධීක්ෂණය කළ යුතුය.

 2. ඉහත (1) අධීක්ෂණ කාර්යයට පහසුකම් සැලසීම පිණිස සියළු අමාත්‍යාංශ විසින් තම විෂය පථයට අදාළ ආයතනයන්හි සේවා දායකයන්ගේ සේවා පිළිබඳ වාර්තා කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ දී, එහි පිටපතක් කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  තවද මෙම කාර්යයේ දීම සියළු අමාත්‍යාංශයන් සහ ඊට සම්බන්ධ ආයතන කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ යුතුය.  සේවා වාර්තාව සහ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියට අදාළ සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමේ කාර්යයේ දී, ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිසම, රාජ්‍ය  පරිපාලන අමාත්‍යාංශය සහ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධ කාර්යයක් ඉටුකළ යුතු අතර,  සියළු අමාත්‍යාංශයන් තමන් යටතේ වන ප්‍රධාන දෙපාර්තමේන්තු සහ පවත්නා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි සහයෝගය සහිතව අදාළ සේවා වාර්තා සහ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය හා සම්බන්ධ සංශෝධනයන් ඉදිරිපත් කිරීමට මුලික විය යුතුය. කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත සිවු මාසිකව ප්‍රගති වර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම,  අදාළ ආයතන සහ බලධාරීන් විසින් ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග අධිකරණය හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම පිළිබඳ වූ වගකීම රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ආමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී තිබෙන අතර, මෙහි දී බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියට සහ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාළ සංශෝධනයන් වේගවත් කිරීම සඳහා එම අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබ තිබේ.

 

ආශ්‍රිත ලේඛන

 • රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 06/2006 ට අනුව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි හා සේවා ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කිරීමේ ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම-A ආකෘතිය  /  B ආකෘතිය

 

ජාතික වැටුප් සහ ‍සේවක සංඛ්‍යා ‍කොමිසම විසින් රාජ්‍ය ආයතන සඳහා හඳුන්වා දී ඇති කාර්ය සාධන අගැයීමේ ක්‍රමවේදය

(මේ සම්බන්ධ‍යෙන් වන ඔබ‍ගේ යෝජනා කරුණාකර This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. වෙත එවන්න)

 • මාර්ගෝප‍‍දේශ - රජ‍යේ ‍සේවකයන් සඳහා වන කාර්ය සාධන අගැයීම් ‍පෝරමය I – බාගත කිරීම

 • මාර්ගෝප‍‍දේශනය - කාර්ය සාධන ඇගයීම් – බාගත කිරීම

 • කාර්ය සාධන එකඟතාවය, අමාත්‍යාංශය සහ ආයතනය – බාගත කිරීම

 • අයදුම්පත II –

 

සේවා ව්‍යවස්ථාව සහ බඳවා ගැනී‍මේ පටිපාටිය සැකසී‍මේ ප්‍රගතිය

 

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 06/2006 ප්‍රකාරව ‍සේවා ව්‍යවස්ථා සහ බඳවා ගැනී‍මේ පටිපාටි සං‍ශෝධනය පිළිබඳ ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම සඳහා ආකෘති A හා B

සාමාජික ලොගිනය

නවතම පුවත්

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
2012 ජූලි 18 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්... තව දුරටත් කියවන්න
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සහ කළමනාකරණ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජුනි මස 12 දින ඉහත වැඩසටහන මේ වන විට නිර්දේශ නිකුත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 මැයි 10 දින    ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට... තව දුරටත් කියවන්න
2012 පෙබරවාරි 28   මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර ඇති... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 19 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීමේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 13 “මහජනයාට සේවය කිරීමට සුදානම් වීම” මැයෙන් අලුතින් බඳවාගත්... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා... තව දුරටත් කියවන්න
2011 සැප්තැම්බර් 28 රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ... තව දුරටත් කියවන්න
කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද... තව දුරටත් කියවන්න
Future Gov Forms Sri Lanka 2011 අමතමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් පවත්වන ලද... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ජුනි මස 01 දින කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය  නවීන් දිසානායක... තව දුරටත් කියවන්න

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom