முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூடங்களின் தாபிதம்

முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூடங்கள் உரிய வினைத்திறன்மிக்க உரிய நேரத்திலான மக்கள் நலன்கொண்ட பொதுச் சேவையொன்றை வழங்குவதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அரச நிறுவனங்களின் வினைத்திறன், விளைவுப் பெருக்கத்தன்மை என்பவற்றை விருத்திசெய்வதற்கு தேவையான முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்புகளை முன்னெடுப்பதை நோக்காகக் கொண்டு பங்கேற்பு முகாமைத்துவ கருவியொன்றாக சிறப்பாக விபரிக்கப்பட முடியும். தற்பொது முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூடங்கள் அனேகமான அமைச்சுக்கள், நிறுவனங்களில் தாபிக்கப்பட்டிருப்பதோடு அவை அந்தந்த அமைச்சின் கீழ் சிறப்பாக இயங்குகின்றன.

 

புதிய முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூடங்களைகளை தாபிக்கும் அதேவேளை அமைச்சுக்களில் உள்ள அனைத்து செயலாளர்களும் தேசிய நிருவாக மறுசீரமைப்பு நிறுவகத்தின் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் 2009 நவம்பர் 26 ஆம் திகதிய அவரது கடிதத்தில். வழங்கப்பட்டவழிகாட்டல்களைபின்பற்றும்படிபணிப்புரை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றனர். மேற்படி வழிகாட்டல்களுக்கமைய அனேகமான அமைச்சுக்கள், அமைச்சின் முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூடங்களின் செயலாளர் / ஏற்பாட்டாளர் ஒருவரை நியமித்துள்ளதோடு அவரது விபரங்களை வழங்குவதன் மூலம் இந்த அமைச்சுக்கு அது பற்றி அறிவித்துள்ளனர்.

 

தொடர்புடைய ஆவணங்கள்

 • சுற்றறிக்கை இலக்கம்: 01/09 திகதியிட்டஜூன் 12, 2009 திகதியிட்டஜூன் 12, 2009சுற்றறிக்கையானது அரச துறையில் நிருவாக சீர்திருத்தங்களை ஏற்படுத்துவதற்காக அதிமேதகு சனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்ட தேசிய நிருவாக மறுசீரமைப்பு மன்றம் தொடர்பில் ஒரு அறிமுகத்தை வழங்கி சனாதிபதி செயலாளரினால் அனைத்து அமைச்சு செயலாளர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
 • இலங்கை நிருவாக அபிவிருத்தி நிறுவகத்தில் தொலைக்கற்றல் நிறுவனத்தினால் 2011 மே 12 ஆம் திகதியன்று நடந்த செயலமர்வில் தயாரிக்கப்பட்ட 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான (சிங்களம்) / (ஆங்கிலம்) செயல் நிகழ்ச்சித் திட்டம்
 • 2011/03/08 ஆம் திகதியன்று இடம்பெற்ற முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூடங்கள் செயலமர்வின் அறிக்கை - பதிவிறக்கம் செய்க

  2011/05/12ஆம் திகதியன்று இடம்பெற்ற முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூடங்கள் செயலமர்வின் அறிக்கை - பதிவிறக்கம் செய்க

 • இலங்கை நிருவாக அபிவிருத்தி நிறுவக தொலைக்கற்றல் நிலையத்தின் 2011 ஜூலை 26 ஆம் திகதி நடாத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ள முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூட ஏற்பாட்டாளர்களுக்கான அடுத்த கூட்டம். நிகழ்ச்சி நிரலைப் பார்க்கவும்.
 • 2011/07/26ஆம் திகதியன்று இடம்பெற்ற முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூடங்கள் செயலமர்வின் அறிக்கை - பதிவிறக்கம் செய்க
 • 2011/09/20ஆம் திகதியன்று இடம்பெற்ற முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூடங்கள் செயலமர்வின் கூட்ட அறிக்கை - பதிவிறக்கம் செய்க
 • முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூட ஏற்பாட்டாளர்கள், பிரதம தகவல் உத்தியோகத்தர்களுக்கான 2011 ஆம் ஆண்டில் முதலாவது செயலமர்வு 2012 ஜனவரி 27 ஆம் திகதியன்று மு.ப. 9.30 மணிக்கு ராஜகிரிய ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர மாவத்தை, இல 58 இல் அமைந்துள்ள வங்கியியல் கற்கைகளுக்கான நிலையத்தில் இடம் பெற்றது.

உறுப்பினர் உள்நுழைவு

புதிய செய்திகள்

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க,... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன்... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி... Read more

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom