කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද පිහිටුවීම

කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද යනු කාර්යක්ෂම,  නිසි වේලාවට සේවය ඉටුවන සහ මහජන හිතකාමී සේවයක් සහතික කෙරෙන පරිදි රාජ්‍ය ආයතනයන්හි කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵලදායීතාවය ඉහල නැංවීම පිණීස වන, කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වන, සහභාගීත්ව කළමනාකරණ මෙවලමක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකිය. මේ වන විට කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද අමාත්‍යාංශ සහ ඒ යටතේ පවත්නා විවිධ සංවිධානගත ව්‍යුහයන්  රැසක් තුළ පිහිටවනු ලැබූ අතර ඒවා ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

 

නව කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද පිහිටුවීමේ දී පිළිපැදිය යුතු උපදෙස් පිළිබඳව 2009 නොවැම්බර් 26 දිනැති ජාතික පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ලිපියක් මගින් සියළුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් දැනුවත් කර ඇත. එම උපදෙස් මාලාවට අනුව බොහෝ අමාත්‍යාංශ විසින් අමාත්‍යාංශ කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද සඳහා ලේකම්වරයෙකු/ කැඳවුම්කරුවෙකු පත්කරනු ලැබ ඇති අතර ඔහුගේ/ ඇයගේ තොරතුරු මෙම අමාත්‍යාංශ වෙත ලබා දී තිබේ.

 

සම්බන්ධිත ලේඛණ

 • 2011/05/12 දින පැවති කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද වැඩමුළුවේ වාර්තාව - බාගත කිරීම
 • කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා වූ මීලඟ රැස්වීම 2011.07.26 දින දුරස්ථ අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත - න්‍යාය පත්‍රය බලන්න.
 • 2011/07/26 දින පැවති කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද වැඩමුළුවේ වාර්තාව - බාගත කිරීම
 • 2011/09/20 දින පැවති කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද වැඩමුළුවේ වාර්තාව - බාගත කිරීම

 • කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සහ ප්‍රධාන නවීකරණ නිලධාරීන් සඳහා වූ 2012 වසරේ පළමු වැඩමුළුව රාජගිරිය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවතේ අංක 58 දරණ ස්ථානයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී 2012 ජනවාරි මස 27 දින පෙ.ව. 9.00 සිට පැවැත්විණි.

 • 2012/01/27 දින පැවති කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද වැඩමුළුවේ වාර්තාව - බාගත කිරීම

 • ශිවඥානසෝති මහතා විසින් කරන ලද ඉදිරිපත් කිරීම - බාගත කිරීම
 • ආයතන ප්‍රධානීන් සහ ආයතනවල කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා 2012/03/29 දින පැවති වැඩමුළුවේදී ආගමන හා විගමන පාලක ජනරාල් චූලානන්ද පෙරේරා මහතා විසින් කරන ලද ඉදිරිපත් කිරීම - බාගත කිරීම
 • 2012/06/21 දින පැවති අමාත්‍යාංශ කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන්/ලේකම්වරුන් සඳහා දුරස්ථ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයේ(DLC) දී පැවති වැඩමුළුවේ වාර්තාව - බාගත කිරීම

 

සාමාජික ලොගිනය

නවතම පුවත්

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
2012 ජූලි 18 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්... තව දුරටත් කියවන්න
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සහ කළමනාකරණ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජුනි මස 12 දින ඉහත වැඩසටහන මේ වන විට නිර්දේශ නිකුත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 මැයි 10 දින    ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට... තව දුරටත් කියවන්න
2012 පෙබරවාරි 28   මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර ඇති... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 19 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීමේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 13 “මහජනයාට සේවය කිරීමට සුදානම් වීම” මැයෙන් අලුතින් බඳවාගත්... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා... තව දුරටත් කියවන්න
2011 සැප්තැම්බර් 28 රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ... තව දුරටත් කියවන්න
කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද... තව දුරටත් කියවන්න
Future Gov Forms Sri Lanka 2011 අමතමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් පවත්වන ලද... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ජුනි මස 01 දින කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය  නවීන් දිසානායක... තව දුරටත් කියවන්න

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom