தொடர்பு விபரங்கள்

கௌரவஅமைச்சர்
தொலைபேசி  :+94 11 2186145
தொலைநகல் : +94 11 2187154
மின்னஞ்சல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

கௌரவ அமைச்சரின்காரியாலயம்
பதவியினரின் பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல் முகவரி
கௌரவ அமைச்சரின் அந்தரங்கச் செயலாளா் +94-11-3108003 +94-11-2187154

 

ஊடகச் செயலாளா்
+94-11-2186033 +94-11-2187147
ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளா் +94-11-2187151 -
மக்கள் தொடா்புஉத்தியோகத்தா +94-11-2187143 -
கௌரவ அமைச்சரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளா் +94-11-3047026 - -
கௌரவ அமைச்சரின் அந்தரங்க உதவியாளா்
+94-11-2187141 - -

 

அமைச்சுக் காரியாலயம்
பதவியினரின் பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல.   மின்னஞ்சல் முகவரி
செயலாளா்
திரு. டப்ளியு.எம். பந்துசேன
+94-11-2187152 +94-11-2187153 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
செயலாளரின் இணைப்புச் செயலாளா்
செல்வி. அப்சரா வீரசேகர
+94-11-21871546 +94 11 2187153 -
மேலதிகச் செயலாளா்
திருமதி டபிள்யூ.பீ.ஜே. ஷிரானி வீரகோன்
+94 11 2187190 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளா்

+94 11 2187148 -
பிரதம கணக்காளா்
திரு. பீ.ஏ. திலக்கரத்ன
+94 11 2187149 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
பணிப்பாளா் (கருத்திட்டம்)
திரு. ஈ.எஸ்.ஜீ.  எடிரிசிங்க்ஹ
+94 11 2187197
பணிப்பாளா் (திட்டமிடல்)
திருமதி ஏ.பீ.எல்.டீ.டீ.என். பர்னாந்து
+94 11 2187198
உதவிச் செயலாளா்
செல்வி. இஷானி கொல்லுரே
+94 11 2187193 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
உதவிச் செயலாளா்
செல்வி. ஹர்ஷனீ சமரசிங்க
+94 11 2187191 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Postal Address:
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சு

கட்டம்II, 6வது மாடி, செத்சிறிபாய, பத்தரமுல்லை


தொலைபேசி (பொது): +94 11 2187155
தொலைநகல்  :
+94 11 2187153
மின்னஞ்சல் :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. OR This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

உறுப்பினர் உள்நுழைவு

புதிய செய்திகள்

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க,... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன்... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி... Read more

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom