ඇමතුම් විස්තර

ගරු අමාත්‍යතුමා
දුරකථන :+94 11 2186145
ෆැක්ස්   : +94 11 2187154
ඊ-තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය
නම සහ තනතුර දුරකථන අංක ෆැක්ස් ඊ-තැපෑල
ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පුද්ගලික ලේකම් +94-11-3108003 +94-11-2187154

 

මාධ්‍ය ලේකම්
+94-11-2186033 +94-11-2187147
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් +94-11-2187151 -
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී +94-11-2187143 -
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
+94-11-3047026 - -
පුද්ගලික සහකාර
+94-11-2187141 - -

 

අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලය
නම සහ තනතුර දුරකථන අංක ෆැක්ස් ඊ-තැපෑල
ලේකම්
ඩබ්.එම්. බන්දුසේන මහතා
+94-11-2187152 +94-11-22187153 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ලේකම්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
ඩබ්.එම්. අප්සරා වීරසේකර මෙය
+94-11-21871546 +94 11 2187153 -
අතිරේක ලේකම්
ඩබ්.ජේ.පී. ශිරානි වීරකෝන් මිය
+94 11 2187190 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

ඊ.එස්.ජී. එදිරිසිංහ මහතා

+94 11 2187148 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
පී.ඒ. තිලකරත්න මහතා
+94 11 2187149 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති)
ජේ.එස්. ප්‍රසාද් පියසේන මහතා
+94 11 2187197
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
ඒ.පී.එල්ඩී.ඩී.එන්. ප්‍රනාන්දු මිය
+94 11 2187198
ගණකාධිකාරී (අභ්‍යන්තර විගණන)
ජී.එන්. මුණවීර මිය
+94 11 2187146

සහකාර ලේකම්

ඉෂානි කොල්ලුරේ මෙය

+94 11 2187193 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සහකාර ලේකම්

හර්ෂනී සමරසිංහ මෙය

+94 11 2187191 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ලිපිනය :
රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය

06 වන මහල. සෙත්සිරිපාය,II අදියර, බත්තරමුල්ල


දුරකථන: +94 11 2187155
ෆැක්ස:
+94 11 2187153
ඊ-තැපෑල:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. OR This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සාමාජික ලොගිනය

නවතම පුවත්

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
2012 ජූලි 18 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්... තව දුරටත් කියවන්න
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සහ කළමනාකරණ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජුනි මස 12 දින ඉහත වැඩසටහන මේ වන විට නිර්දේශ නිකුත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 මැයි 10 දින    ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට... තව දුරටත් කියවන්න
2012 පෙබරවාරි 28   මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර ඇති... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 19 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීමේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 13 “මහජනයාට සේවය කිරීමට සුදානම් වීම” මැයෙන් අලුතින් බඳවාගත්... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා... තව දුරටත් කියවන්න
2011 සැප්තැම්බර් 28 රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ... තව දුරටත් කියවන්න
කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද... තව දුරටත් කියවන්න
Future Gov Forms Sri Lanka 2011 අමතමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් පවත්වන ලද... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ජුනි මස 01 දින කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය  නවීන් දිසානායක... තව දුරටත් කියවන්න

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom