ඇමතුම් විස්තර

ගරු අමාත්‍යතුමා
දුරකථන :+94 11 2186145
ෆැක්ස්   : +94 11 2187154
ඊ-තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය
නම සහ තනතුර දුරකථන අංක ෆැක්ස් ඊ-තැපෑල
ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පුද්ගලික ලේකම් +94-11-3108003 +94-11-2187154

 

මාධ්‍ය ලේකම්
+94-11-2186033 +94-11-2187147
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් +94-11-2187151 -
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී +94-11-2187143 -
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
+94-11-3047026 - -
පුද්ගලික සහකාර
+94-11-2187141 - -

 

අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලය
නම සහ තනතුර දුරකථන අංක ෆැක්ස් ඊ-තැපෑල
ලේකම්
ඩබ්.එම්. බන්දුසේන මහතා
+94-11-2187152 +94-11-22187153 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ලේකම්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
ඩබ්.එම්. අප්සරා වීරසේකර මෙය
+94-11-21871546 +94 11 2187153 -
අතිරේක ලේකම්
ඩබ්.ජේ.පී. ශිරානි වීරකෝන් මිය
+94 11 2187190 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

ඊ.එස්.ජී. එදිරිසිංහ මහතා

+94 11 2187148 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
පී.ඒ. තිලකරත්න මහතා
+94 11 2187149 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති)
ජේ.එස්. ප්‍රසාද් පියසේන මහතා
+94 11 2187197
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
ඒ.පී.එල්ඩී.ඩී.එන්. ප්‍රනාන්දු මිය
+94 11 2187198
ගණකාධිකාරී (අභ්‍යන්තර විගණන)
ජී.එන්. මුණවීර මිය
+94 11 2187146

සහකාර ලේකම්

ඉෂානි කොල්ලුරේ මෙය

+94 11 2187193 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සහකාර ලේකම්

හර්ෂනී සමරසිංහ මෙය

+94 11 2187191 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ලිපිනය :
රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය

06 වන මහල. සෙත්සිරිපාය,II අදියර, බත්තරමුල්ල


දුරකථන: +94 11 2187155
ෆැක්ස:
+94 11 2187153
ඊ-තැපෑල:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. OR This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom