කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන්ගේ දෙවන සැසිය

2010 නොවැම්බර් මස 30 දින

රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් ස්ථාපනය කරන ලද කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසදයන්හි කැඳවුම්කරුවන්ගේ දෙවැනි සැසිවාරය 2011.03.08 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විණ.  මෙම සැසිය පවත්වනු ලැබුයේ අතිරේක ලේකම්වරුන්ගේ, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සහ අදාළ අමාත්‍යාංශවල ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙනි.

 

මෙම සැසිවාරයේ දී, ආයතනික සේවාදායක තෘප්තිය සහතික කිරීමට සහ ඵලදායීතාව හා කාර්යක්ෂමතාවය ඉහල නංවනු පිණිස ගත යුතු උපක්‍රම හා කාර්යමය වෙනස්කම් පිළිබඳව, මානව සම්පත් සංවර්ධනය, කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපනය ඇතුළු වෙනස්කම් සිදු කළ යුතු ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් පිළිබඳ ගැඹුරින් සාකච්ඡා කෙරිණ.

 

සන්නිවේදන තාක්ෂණය, පුරවැසි ප්‍රඥප්තියට අදාළ ආයතනික සහ පුද්ගල කාර්යසාධන ඇගයීම ක්‍රියාත්මක කිරීම, මහජන ගැටළු විසඳීම සහ කාර්ය මණ්ඩලය තුළ අන්තර් පුද්ගල සම්බන්ධතා ගොඩනැංවීම යනාදිය ද මෙයට ඇතුළත් වේ.

 

අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ රාජ්‍ය සේවය වඩාත් ජනතා හිතකාමී කිරීමේ සංකල්පය අනුව, රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මැතිතුමාගේ මඟපෙන්වීම යටතේ මෙම නව වැඩසටහන ආරම්භ විය.

 

forum_1 forum_2 forum_3

 

 

 

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom