රාජ්‍ය සේවය මහජන මිත්‍රශීලී සේවයක් බවට පත්කිරීම අදියර 2කින් - ගරු අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක

30 නොවැම්බර් 2010

info 1291055400

 

රාජ්‍ය ‍සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා විනිවිද ‍‍පෙ‍නෙනසුළු ‍සේවයක් බවට පත්කරලී‍මේ අරමුණින් එය පියවර 2ක් ඔස්සේ ප්‍රතිසංස්කරණයට ලක්කිරීම කළ යුතු බව රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගරු නවීන් දිසානායක මැතිතුමාගේ අදහස වේ.

රාජ්‍ය ‍‍සේවය තුළ දැනට පවත්නා අඩුපාඩු මගහැර එය කාර්යක්ෂම, ඵලදායී ‍සේවාවක් බවට පත්කිරීමට අවශ්යම ‍යෝජනා ගණනාවක් අමාත්යස මණ්ඩලය මගින් ‍මේ වන විට අනුමතකර ති‍ බෙන බව අමාත්යලවරයා සඳහන් ක‍්ළේ, 2011/03/22 දින පැවති අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ඇතුළු ඉහළ පෙලේ නිළධාරීන් රැසක් සහභාගී වූ සාකච්ඡාවක දීය.

රාජ්‍ය අංශ‍යේ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලි‍යේ දී ප්‍රථමයෙන්ම ඒ  හා සම්බන්ධ අඩුපාඩුකම් හඳුනාගැනීම සිදු විය යුතුයි. එහි දී ඒ සඳහා වන ප්‍රතිකර්ම ආයතනය තුළින් ම සොයා ගත හැකිනම්, එය නිවැරදි දිශාවට ගමන් කිරීමේ  මුල් පියවර වනු ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් ක‍ළේය.

එතුමා තවදුරටත් ‍පෙන්වා දුන්නේ, ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය අදාළ ක්‍ෂේත්‍රයේ  වි‍‍ශේෂඥ දැනුම ඇති අය‍ගේ සහාය ඇතිව ආරම්භ කළ යුතු බවයි.

‍මෙම රැස්වීමේ දී, රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 06/2006 මගින් ‍යෝජිත රාජ්‍ය අංශ‍යේ වැටුප් ව්‍යුහය පිළිබඳව ද සාකච්ඡා ‍කෙරිණි. එම චක්‍රලේඛයට අනුව, ‍සේවා විධිවිධාන සංශෝධනය කිරීමටත් බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමටත්, යෝජනා වී ඇත. නමුත් එම යෝජනාව තවමත් ක්‍රියාත්මක වී නොමැත. එබැවින්, ගරු අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මැතිතුමා එම යෝජනාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කළේය.

‍මෙම සාකච්ඡාවට, රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශ‍යේ ‍ලේකම් පී‍.‍කේ.ඩී අමරවර්ධන, රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ‍ලේකම් පී.බී.අ‍බේ‍කෝන් යන මහත්වරු ඇතුළු මුදල් සහ ක්‍රමසම්පාදන, ජාතික වැටුප් හා ‍‍සේවක සංඛ්‍යා ‍කොමිසම, අයවැය ‍දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන ප්‍රධානීහු ඇතුළු නියෝජිතයන් රැසක් සහභාගී වූහ.

01 02 03

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom