இலங்கையில் வளர்ச்சியும் சமூக சமத்துவமும்

03 ஆகஸ்ட் 2011

அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க அவர்கள் எதிர்கால இலங்கை அரசாங்க மன்றத்தில் 2011 ஜூலை 29 ஆம் திகதியன்று இலங்கையில் வளர்ச்சியும் சமூகசமத்துவமும் பற்றி லோரன் மிலர் அவர்களினால் நேர்முகம் காணப்பட்டது.

இந்தக் கட்டுரையை வாசிக்கவும்–இலங்கையில் வளர்ச்சியும் சமூக சமத்துவமும்

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom