කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ සිවුවැනි වැඩමුළුව

2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින

කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ලේකම්වරුන්/කැඳවුම්කරුවන් සඳහා වූ සිව්වන වැඩමුළුව 2011.09.26 දින ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතන පරිශ්‍රයේ (SLIDA) පිහිටි දුරස්ථ අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ (DLC) දී පැවැත්වුණි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය නියෝජනය කරමින් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජී.කේ.ඩී. අමරවර්ධන මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ගීතාමනී කරුණාරත්න මහත්මිය සහ අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති) ඩී.එම්.පී. ජයවර්ධන මහතා සහභාගී වූ අතර ශ‍්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ රාජ්‍ය අංශය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂ වසන්ත දේශප‍්‍රිය මහතා සහ විශ‍්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් කේ.ඒ. තිලකරත්න මහතා සම්පත්ධාරීන් වශයෙන් දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

එසේම මෙම වැඩමුළුව සඳහා අමාත්‍යාංශ 44 ක් නියෝජනය කරමින් කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද ලේකම්වරුන්/කැඳවුම්කරුවන් සහ ශ‍්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය විසින් පත් කර ඇති ප්‍රධාන නව්‍යකරණ නිලධාරීන් (CIOs) 62 දෙනෙකු සහභාගී වූහ.

රාජ්‍ය අංශය ප‍්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහනෙහි අධ්‍යක්‍ෂ, වසන්ත දේශප‍්‍රිය මහතා විසින් ඉ-රාජ්‍ය ප‍්‍රතිපත්තිය හා රාජ්‍ය අංශය ප‍්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහන ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේදීත් රාජ්‍ය ආයතන තුල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ප‍්‍රචලිත කිරීමේදීත් ශ‍්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය මුහුණ දුන් ගැටළු, ඒ සඳහා ලබා දුන් විසඳුම් සහ මෙම වැඩසටහන් අඛණ්ඩව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා ගෙන ඇති ක‍්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව හරවත් දේශනයක් සහ ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කරන ලදී. එහිදී ශ‍්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ උපාය මාර්ගය වූයේ තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම එක් ස්ථානයකින් ලබා දීම බව සඳහන් කළ අතර 2010-01-01 සිට 2012-12-31 දක්වා කාලය තුල සියලූම රාජ්‍ය සේවාවන් ඉ-රාජ්‍ය ප‍්‍රතිපත්තියට අනුගත විය යුතු බවට අමාත්‍ය මණ්ඩල විසින් තීරණය කර ඇති බවත් සඳහන් කරන ලදී.

විශ‍්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් කේ.ඒ. තිලකරත්න මහතා විසින් ඉ-විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට අදාල චක්‍රලේඛය හා අයදුම්පත්‍රය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිළි කිරීමක් සිදු කළ අතර, කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද හරහා අමාත්‍යාංශතුල එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව දන්වා සිටින ලදී.

අමාත්‍යාංශ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ගීතාමනී කරුණාරත්න මහත්මිය විසින් වාර්තා එවීමේ ප්‍රගතිය සහ ඉදිරියේදී ප්‍රගති වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව කරුණු දැක්වීමක් සිදු කරන ලදී.

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom