அரச நிறுவனங்களில் தாபிக்கப்பட்ட முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூடங்களின் உறுப்பினர்களுக்கான கைநூலை தயாரிப்பதற்கு ஆர்வத்தை வெளிக்காட்டுவோர்களுக்கான கோரல்

2011 டிசம்பர் 14

1. தினமின பத்திரிகையில் 2011-12-14 ஆம் திகதியன்று பிரசுரிக்கப்பட்ட விளம்பரம்

2. ஒப்பந்த நியதிகள் மற்றும் உள்ளடக்கங்கள்

பக்கம் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டது: புதன்கிழமை, 2011 டிசம்பர் 14.மு.ப. 12:00

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom