බඳවාගැනීමේ පටිපාටිය සහ සේවා ව්යoවස්ථාව සංශෝධනය වේගවත් කිරීම සඳහා වන සත්වන කමිටු රැස්වීම.

2012 ජනවාරි 19

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීමේ පරිපාටි සංශෝධනය කඩිනම් කිරීමේ 07 වන කමිටු රැස්වීම 2012.01.17 වන දින ගරු අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණ.

මෙහිදී බඳවාගැනී‍මේ පරිපාටි හා ‍සේවා ව්‍යවස්ථා සැකසී‍මේ අඩු ප්‍රගතියක් ‍පෙන්වන අමාත්‍යාංශ 15 ක් ‍මෙම මස 24 හා 26 යන ‍දෙදින අමාත්‍යාංශයට ‍ගෙන්වා ඔවුනගේ ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට ගරු අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මැතිතුමා තීරණය කරන ලදී.

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom