මාතලේ සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික් නිපුණතා ප්‍රවර්ධන ඒකක උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම

2012 පෙබරවාරි 28

 

මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර ඇති දිස්ත්‍රික් නිපුණතා ප්‍රවර්ධන ඒකකය 2012 මාර්තු 02 දින දහවල් 12.00 ට එම ආයතනයේ දීත්, මහනුවර දිස්ත්‍රික් නිපුණතා ප්‍රවර්ධන ඒකකය එදිනම ප.ව 2.30ට, මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දීත් උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීමට නියමිතය.

 

මෙහි දී ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගරු නවීන් දිසානායක මැතිතුමා සහභාගී වීමට නියමිතය. අදාළ දිස්ත්‍රික්කවල ‍ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ නිළධාරීන් හා දේශපාලඥයන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට නියමිතය.

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom