රාජ්‍ය අංශයේ තත්ත්ව කළමනාකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතීන් (SLS) සැකසීම - තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුව

2012 මැයි 10 දින
    
ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට ISO 9000 තත්ත්ව කළමනාකරණ සහතික ලබා ගනු ලැබ ඇත.  කෙසේ වුවත්, එම සහතිකයට අදාළ ප්‍රමිති තත්ත්වය පවත්වා ගැනීම පිණිස විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වේ.  ඒ අතරම ලබා දෙන සේවාවන් පිළිබඳව පාරිභෝගිකයින්ගේ තෘප්තිමත්භාවය සහ මහජන අදහස් පිළිබඳ ඇගයීමක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නිර්ණායකයන් ගොඩනඟා ගැනීම ද වැදගත් වේ.  

රාජ්‍ය අංශයේ ගුණාත්මක කළමනාකරණයක් සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතීන් සකස් කිරීම එම ඉලක්කය වෙත ළඟා වීමේ එක් උත්සාහයකි. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය, ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය සේවා පුහුණු ආයතනය, ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන නියෝජිතයින්ගෙන් සහ අමාත්‍යාංශ නිළධාරීන්ගෙන් සමන්විත තාක්ෂණික කමිටු සැසියක්,  අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මැතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන්, 2012 මැයි මස 08 වන දින අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණ.

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom