පළාත් සභා කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකක සඳහා නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ තවත් අදියරක්.........

පළාත් සභා කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකක සඳහා නිපුණතා සංවර්ධන රාමුවක් (Competency Development Framework) සකස්කිරීම පිළිබඳ එක්දින වැඩමුළුවක් රාජගිරිය බැංකු විදු පියසේදී  2014.03.10 දින රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඩබ්. එම් බන්දුසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ. ඒ සඳහා සියලුම කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකක නියෝජනය කරමින් පළාත් රාජ්‍ය නිළධාරීන් විසි පස් දෙනක් පමණ සහභාගි වූහ.

 

පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අනුයුක්තව සේවය කරනු ලබන කාර්ය මණ්ඩලයන්හි නිපුණතාවන් තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශය ඒ සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික මඟපෙන්වීමක් ලෙස මෙම වැඩමුළුව සංවිධානය කෙරිණි. සේවාලාභියාගේ අපේක්ෂාවන් වඩාත් කාර්යක්ෂම සහ ඉහල ගුණාත්මකභාවයකින් යුතුව ඉටු කිරීම සඳහා රාජ්‍ය සේවකයා සතුවිය යුතු නිපුණතාවන් රාශියක් පවතින අතර මෙම නිපුණතාවන් එක් එක් රාජ්‍ය නිළධාරියාගේ වෘත්තීය මට්ටම සහ විෂය පථය අනුව වෙනස්වේ. වෘත්තීය මට්ටම අනුව සවිබල ගැන්විය යුතු නිපුණතාවන් හඳුනාගැනීම සඳහා විධිමත් නිපුණතා විශ්ලේෂණයක් (Competency Analysis) සිදුවිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ පළාත් රාජ්‍ය නිළධාරීන් මෙම වැඩමුළුව මගින් දැනුවත් කෙරිණි. වත්මන් රාජ්‍ය නිළධාරියාගේ  සතුව ඇති නිපුණතා මට්ටම  එක් එක් රැකියා විස්තරයට (Job Description) අනුකූල වන පරිදි පුහුණු වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මෙහිදී අවධානයට යොමු විය.  

 

පසුගිය වසරේදී පළාත් සභා කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකයන්හි  සංයුක්ත සැළැස්ම සකස් කර ගැනීම සඳහා මෙම අමාත්‍යංශය විසින් අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහය මෙවන් වැඩමුළු කිහිපයක් මගින් ලබා දෙන ලද අතර ඒ සඳහා සම්පත්දායකත්වය ලබා  දුන් කළමනාකරණ උපදේශකයින් මෙම නිපුණතා සංවර්ධන රාමුව සකස්කිරීමේ වැඩමුළුව සඳහා ද සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන ලදී. මෙම නිපුණතා සංවර්ධන රාමුව මේ වනවිට අවසන් අදියරේ සකස්වමින් පවතින අතර එක් එක් පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකයන්හි  සංයුක්ත සැළැස්මට ඒකාබද්ධ  කිරීමට යෝජිතය.

 

පුවත් සැකසුම - ප්‍රදීප් කුමාර මැදගමගේ

DSC05333

DSC05335

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom