කුලියාපිටිය බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පෙරටු කාර්යාලයේ සේවාවන් ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ.....

කුලියාපිටියේ පැවැති අටවැනි දැයට කිරුළ 2014 ජාතික සංවර්ධන ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ප්‍රතිපාදන මත සංවර්ධනය කළ කුලියාපිටිය බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පෙරටු කාර්යාලයේ සේවාවන් ජනතා අයිතියට පත් කිරීම 2014.02.24 දින රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගරු නවීන් දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණ.


එම අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඩබ්.එම්. බන්දුසේන මහතා, අතිරේක ලේකම් ශිරාණි වීරකෝන් මහත්මිය, ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ඊ.එස්.ජී. එදිරිසිංහ මහතා ඇතුළු අමාත්‍යංශ නිලධාරීන්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් එම්.එන්.ජේ. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය, සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඩී.එම්.ආර්.ඩී. බස්නායක මහත්මිය ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී වූහ.

01

පුවත් සැකසුම - ප්‍රදීප් කුමාර මැද ගමගේ

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom