පුවත් සහ සිද්ධීන්

17-03-2014
පළාත් සභා කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකක සඳහා නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ තවත් අදියරක්.........
පළාත් සභා කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකක සඳහා නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ තවත් අදියරක්.........

පළාත් සභා කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකක සඳහා නිපුණතා සංවර්ධන රාමුවක්...

තවදුරටත් කියවන්න
06-03-2014
MRC ව්‍යාපෘතිය නවමු අදියරකින් ඉදිරියට......
MRC ව්‍යාපෘතිය නවමු අදියරකින් ඉදිරියට......

රාජ්‍ය  ආයතන තුල පිහිටුවන ලද කළමනාකරණ  ප්‍රතිසංස්කරණ සංසදවල (MRC’s) ක්‍රියාකාරීත්වය...

තවදුරටත් කියවන්න
06-03-2014
කුලියාපිටිය බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පෙරටු කාර්යාලයේ සේවාවන් ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ.....
කුලියාපිටිය බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පෙරටු කාර්යාලයේ සේවාවන් ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ.....

කුලියාපිටියේ පැවැති අටවැනි දැයට කිරුළ 2014 ජාතික සංවර්ධන ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව...

තවදුරටත් කියවන්න
06-03-2014
රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශන කුටිය විවෘත කෙරේ.......
රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශන කුටිය විවෘත කෙරේ.......

කුලියාපිටියේ පැවැත්වෙන අටවැනි දැයට කිරුළ 2014 ජාතික සංවර්ධන ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව...

තවදුරටත් කියවන්න
13-02-2014
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ කෙරේ......
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ කෙරේ......

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ...

තවදුරටත් කියවන්න
07-02-2014
GRM ව්‍යාපෘතියේ තවත් ඉදිරි පියවරක්...........
GRM ව්‍යාපෘතියේ තවත් ඉදිරි පියවරක්...........

මහජන දුක් ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීමේ යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය...

තවදුරටත් කියවන්න
27-01-2014
පඬුවස්නුවර කලාපයටත් නව කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ........
පඬුවස්නුවර කලාපයටත් නව කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ........

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ...

තවදුරටත් කියවන්න
23-01-2014
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර...........
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර...........

“තෘප්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතයකට මනෝවිද්‍යාත්මක මැදිහත් වීමක්” යන මැයෙන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ...

තවදුරටත් කියවන්න
23-01-2014
ජනතාවට වඩාත් සරල කල ආකෘති පත්‍ර.........
ජනතාවට වඩාත් සරල කල ආකෘති පත්‍ර.........

මහජනතාවට වඩාත් පහසුවෙන් හා ඉක්මණින් තේරුම් ගත හැකිවන පරිදි ප්‍රාදේශීය...

තවදුරටත් කියවන්න
23-01-2014
2014 වර්ෂයට ක්‍රියාත්මක සැලැස්මක්.......
2014 වර්ෂයට ක්‍රියාත්මක සැලැස්මක්.......

2014 වර්ෂය සදහා ගුණාත්මක රාජ්‍ය සේවා යාන්ත්‍රණයක් ඇති කිරිමේ අරමුණින් ...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් නිපුණතා ප්‍රවර්ධන ඒකකය විවෘත කිරීම

2012 ජනවාරි මස 31 කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කරන ලද...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන්ගේ දෙවන සැසිය

2010 නොවැම්බර් මස 30 දින රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින්...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
රාජ්‍ය සේවය මහජන මිත්‍රශීලී සේවයක් බවට පත්කිරීම අදියර 2කින් - ගරු අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක
රාජ්‍ය සේවය මහජන මිත්‍රශීලී සේවයක් බවට පත්කිරීම අදියර 2කින්  - ගරු අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක

30 නොවැම්බර් 2010   රාජ්‍ය ‍සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා විනිවිද ‍‍පෙ‍නෙනසුළු ‍සේවයක්...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
Speech made by Hon. Navin Dissanayake, Minister of Public Management Reforms at the District Secretaries Conference at SLIDA on 24.03.2011
Speech made by Hon. Navin Dissanayake, Minister of Public Management Reforms at the District Secretaries Conference at SLIDA on 24.03.2011

Hon. Navin Dissanayake stated that the Public Service would be...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
Vacancies for Development Assistants

30 November 2010 Vacancies for Development Assistants - View

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
2011-05-12 දින ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ දී ගරු රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා විසින් පවත්වන ලද කතාව

2011 ජුනි මස 01 දින රාජ්‍ය අංශය කාර්යක්ෂම මහජන හිතකාමී සේවාවක්...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක් මැතිතුමා 2011-05-13 දින, හෙක්ටර් කොබ්බැකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ ආයතනයේ පැවති සම්මන්ත්‍රණයේදී කරන ලද කතාව

2011 ජුනි මස 01 දින කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය  නවීන් දිසානායක...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් රාජ්‍ය සේවය වැඩි දියුණු කිරීම

Future Gov Forms Sri Lanka 2011 අමතමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින්...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා ක‍්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ තෙවන වැඩමුළුව

කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
Growth and social equity in Sri Lanka

03 August 2011 Hon. Navin Dissanayake,Minister of Public Management Reforms has...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචනය පිළිබඳ වැඩමුළුව.
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචනය පිළිබඳ වැඩමුළුව.

2011 සැප්තැම්බර් 28 රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ සංවිධානත්වයෙන් ඉහත සමාලෝචන කාර්යය...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ සිවුවැනි වැඩමුළුව

2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමා‍ලෝචන වැඩසටහන දියත්කිරීම
කාර්යයන්  හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමා‍ලෝචන වැඩසටහන දියත්කිරීම

17 ඔක්තෝබර් 2011 තෝරාගත් රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
Calling expression of interests for preparing a hand book to guide the members of Management Reform Cells established in Public Institutions

14 December 2011 1. Advertisement Publish in Dinamina 14-12-2011 2. Terms of...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
Applications are invited from interested public officers for three vacancies in the NARC Directorate

11 January 2012 Applications are invited from interested public officers for...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
මහජනයාට සේවය සැලසීමට සුදානම් වීම
මහජනයාට සේවය සැලසීමට සුදානම් වීම

2012 ජනවාරි 13 “මහජනයාට සේවය කිරීමට සුදානම් වීම” මැයෙන් අලුතින් බඳවාගත්...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
බඳවාගැනීමේ පටිපාටිය සහ සේවා ව්යoවස්ථාව සංශෝධනය වේගවත් කිරීම සඳහා වන සත්වන කමිටු රැස්වීම.

2012 ජනවාරි 19 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීමේ...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
මාතලේ සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික් නිපුණතා ප්‍රවර්ධන ඒකක උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම

2012 පෙබරවාරි 28   මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර ඇති දිස්ත්‍රික්...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
රාජ්‍ය අංශයේ තත්ත්ව කළමනාකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතීන් (SLS) සැකසීම - තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුව

2012 මැයි 10 දින    ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහන සිය නිර්දේශ සැකසීමේ අවසන් අදියරේ

2012 ජුනි මස 12 දින ඉහත වැඩසටහන මේ වන විට නිර්දේශ...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මැතිතුමා ඉදිකිරීම්, ඉංජි‍නේරු ‍සේවා , නිවාස සහ පොදු පහසුකම් ගරු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මැතිතුමා මුණ ගැ‍සේ.
රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මැතිතුමා ඉදිකිරීම්, ඉංජි‍නේරු ‍සේවා , නිවාස සහ පොදු පහසුකම් ගරු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මැතිතුමා මුණ ගැ‍සේ.

කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සහ කළමනාකරණ...

තවදුරටත් කියවන්න
19-12-2012
Applications are called for External Resources Persons to to conduct “Functional and Work Processes Review” in selected public institutions
Applications are called for External Resources Persons to to conduct “Functional and Work Processes Review” in selected public institutions

30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private sector...

තවදුරටත් කියවන්න

සාමාජික ලොගිනය

නවතම පුවත්

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
2012 ජූලි 18 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්... තව දුරටත් කියවන්න
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සහ කළමනාකරණ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජුනි මස 12 දින ඉහත වැඩසටහන මේ වන විට නිර්දේශ නිකුත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 මැයි 10 දින    ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට... තව දුරටත් කියවන්න
2012 පෙබරවාරි 28   මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර ඇති... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 19 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීමේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 13 “මහජනයාට සේවය කිරීමට සුදානම් වීම” මැයෙන් අලුතින් බඳවාගත්... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා... තව දුරටත් කියවන්න
2011 සැප්තැම්බර් 28 රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ... තව දුරටත් කියවන්න
කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද... තව දුරටත් කියවන්න
Future Gov Forms Sri Lanka 2011 අමතමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් පවත්වන ලද... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ජුනි මස 01 දින කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය  නවීන් දිසානායක... තව දුරටත් කියවන්න

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom