நோக்கும் பணியும்

newestwsd ta

 

mis-ta

நோக்கங்கள்

 1. பெறுபெறுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அணுகுமுறையூடாக விளைதிறன் மிக்க அரச முகாமைத்துவத்தை உறுதி செய்தல்.

 2. நவீன தொழிநுட்ப பயன்பாட்டினூடாக அரசமுகாமைத்துவத்தை வினைத்திறனாக்கல்.

 3. அரச சேவையின் நிபுணத்துவம் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் வளர்ச்சி போக்கை உறுதிசெய்தல்.

        

இந்த அமைச்சு இதன் செயற்பணியை அடைந்து கொள்வதற்காக 05 துறைகளை இனங்கண்டுள்ளது.

 1. அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கொள்கையும் வழிகாட்டல்களும்

 2. அரச செயற்பாடுகளை மீளமைத்தல்

 3. முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்புக்கைளுக்காக அரசாங்க சேவையில் மனிதவள திறன் அபிவிருத்தி

 4. அரச முகாமைத்துவ மறுசீமைப்பு ஆராய்ச்சிகளை அமுல்படுத்தல்

 5. அரச முகாமைத்துவ மறுசீமைப்பு  செய்ற்பாட்டை ஊக்குவித்தல்

 

2010.11.22 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட இலக்கம் 1681/3 வர்த்தமானி அறிவித்தலின் மூலம் இந்த அமைச்சின் பொறுப்புக்கள் பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது.

 1. அரச முகாமைத்துவ இயந்திரத்தை நவீனமயப்படுத்தும் பொருட்டு பின்வருனவற்றை இலக்காகக் கொண்ட கொள்கைகள், நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் கருத்திட்டங்களை தயாரித்தல்.

  • அபிவிருத்தி திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தல் மற்றும் மக்கள் சேவைகளை வழங்குதல் உள்ளிட்ட சகல அரச செயற்பாடுகளையும் உச்ச வினைத்திறனுடன் மேற்கொள்வதனை உறுதி செய்யும் பொருட்டு வீண்விரையம் மற்றும் ஊழல் என்பவற்றினை நவீன முகாமைத்துவ நுட்ப முறைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் என்பவற்றினை பொருத்தமான வகையில் ஈடுபடுத்தல்.

  • அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் கருத்திட்டங்கள் வெற்றிகரமான முறையில் அமுல்படுத்தப்படுவதனை உறுதி செய்தல்.

  • அரச சேவையினை வினைத்திறனான முறையிலும் மற்றும் மக்கள் விரும்பக் கூடிய வகையிலும் நிறைவேற்றப்படுவதனை உறுதி செய்தல்.
 2. அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கு எப்போதும் நிறமைமிக்க, அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய மற்றும் சிறந்த முறையில் பயிற்றப்பட்ட, தூர நோக்குடன் கூடிய பதவியணி ஒன்று அனைத்து சேவை வகையிலும் இருப்பதனை உறுதி செய்யும் வகையில், ஏனைய அமைச்சுக்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பங்கேற்புடன் கொள்கைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை தயாரித்தல்.
 3. ஏனைய அமைச்சுக்களின் பங்கேற்புடன் மேற்படி கொள்கைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தல் மற்றும் வழிநடாத்துதல்.
 1. தேசிய நிருவாக மறுசீரமைப்பு சபையை கண்காணித்தல்.

  ஏனைய அமைச்சுக்களின் பங்கேற்புடன் மேற்படி கொள்கைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தல் மற்றும் வழிநடாத்துதல்.

அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சு

கட்டம்II, 6வது மாடி, செத்சிறிபாய, பத்தரமுல்லை
தொலைபேசி (பொது) : +94 11 2187155
தொலைநகல்    : +94 11 2187153
மின்னஞ்சல்    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

உறுப்பினர் உள்நுழைவு

புதிய செய்திகள்

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க,... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன்... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி... Read more

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom