අපගේ දැක්ම සහ මෙහෙවර

newestwsd

 

mis

අරමුණු

 1. ප්‍රතිඵල පාදක ප්‍රවේශයන් මඟින් සඵලදායි රාජ්‍ය කළමනාකරණයක් තහවුරු කිරීම.

 2. නවීන තාක්ෂණයන් භාවිතය ඔස්සේ රාජ්‍ය කළමනාකරණය කාර්යක්ෂම කිරීම.

 3. රාජ්‍ය සේවාවේ නිපුණතාවය, කැපවීම සහ ඉදිරිගාමි බව තහවුරු කිරීම.

 

ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයන් 

මෙම අමාත්‍යාංශය එහි මෙහෙවර සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයන් 05 ක් හඳුනා ගන්නා ලදි.

 1. රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තිය සහ මාර්ග සිතියම

 2. රාජ්‍ය ක්‍රියාවලීන් ප්‍රතිනිර්මාණය

 3. කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණයන් උදෙසා රාජ්‍ය සේවයේ මානව සම්පත් නිපුණතා සංවර්ධනය

 4. රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ පර්යේෂණයන් දියත් කිරීම

 5. රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරන ක්‍රියාවලිය දිරි ගැන්වීම  

 

2010.11.22 වන දිනැතිව නිකුත් කළ අංක 1681/3 ගැසට් නිවේදනය මඟින් මෙම අමාත්‍යාංශයේ කාර්යය භාරයන් පහත පරිදි විස්තර කොට ඇත.

 1. රාජ්‍ය කළමනාකරණ යාන්ත‍්‍රණය නවීකරණය කිරීම අරභයා පහත දැක්වෙන අරමුණු ඉලක්ක කොටගත් ප‍්‍රතිපත්ති,වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම

  • සංවර්ධන සැලසුම් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම සහ මහජන සේවා සැපයීම ඇතුළු සියළුම රාජ්‍ය ක‍්‍රියාකාරකම් උපරිම කාර්යක්‍ෂමතාවයෙන් සපුරාලීම සහතික කරනු වස් නාස්තිය හා දුෂණය පිටුදකිමින් නවීන කළමනාකරණ ශිල්පීය ක‍්‍රම හා තාක්‍ෂණය යෝග්‍ය පරිදි යොදාගැනීම.

  • සංවර්ධන වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති සාර්ථකව ක‍්‍රියාත්මක වන බවට වගබලා ගැනීම.

  • රාජ්‍ය සේවය කාර්යක්‍ෂමව හා මහජන හිතකාමී අන්දමින් ඉටුවන බවට   වගබලා ගැනීම.

 2. රාජ්‍ය ආයතන සඳහා සැම විටම නිපුණතා පිරිපුන්,කැපවීමෙන් යුක්ත සහ මනා ලෙස පුහුණු, ඉදිරි දැක්මක් සහිත කාර්යය මණ්ඩලයක් සෑම සේවා තලයකම සිටිම සහතික කරනු වස්, අනෙකුත් අමාත්‍යාංශවල සහ අදාල ආයතනවල සහභාගීත්වය ඇතිව ප‍්‍රතිපත්ති හා වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම.
 3. අනෙකුත් අමාත්‍යාංශවල සහභාගීත්වය ඇතිව ඉහත ප‍්‍රතිපත්ති හා වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම හා මෙහෙයවීම.
 4. ජාතික පරිපාලන ප‍්‍රතිසංස්කරණ සභාව අධීක්ෂණය කිරීම.

 

රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය

II අදියර, 06 වන මහල. සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල
දුරකථන (පොදු) : +94 11 2187155
ෆැක්ස්  : +94 11 2187153
ඊ-තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සාමාජික ලොගිනය

නවතම පුවත්

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
2012 ජූලි 18 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්... තව දුරටත් කියවන්න
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සහ කළමනාකරණ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජුනි මස 12 දින ඉහත වැඩසටහන මේ වන විට නිර්දේශ නිකුත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 මැයි 10 දින    ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට... තව දුරටත් කියවන්න
2012 පෙබරවාරි 28   මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර ඇති... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 19 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීමේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 13 “මහජනයාට සේවය කිරීමට සුදානම් වීම” මැයෙන් අලුතින් බඳවාගත්... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා... තව දුරටත් කියවන්න
2011 සැප්තැම්බර් 28 රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ... තව දුරටත් කියවන්න
කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද... තව දුරටත් කියවන්න
Future Gov Forms Sri Lanka 2011 අමතමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් පවත්වන ලද... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ජුනි මස 01 දින කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය  නවීන් දිසානායක... තව දුරටත් කියවන්න

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom