2014 වර්ෂයට ක්‍රියාත්මක සැලැස්මක්.......

2014 වර්ෂය සදහා ගුණාත්මක රාජ්‍ය සේවා යාන්ත්‍රණයක් ඇති කිරිමේ අරමුණින්  අමාත්‍යංශයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම යාවත් කාලීන කිරීම උදෙසා වන වැඩමුළුවක්  2014.01.10 දින රාජගිරිය මහ බැංකු ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ.

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom