නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ කෙරේ.........
 • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර

  “තෘප්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතයකට මනෝවිද්‍යාත්මක මැදිහත් වීමක්” යන මැයෙන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කළාප අධ්‍යාපන කාර්යාල වල ගුරුවරුන් 6500ක් සදහා  පුහුණු වැඩසටහනක් 2014.01.21 දින නුවරඑළිය හගුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය...

  Read the Full Story...
 • කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ...

  කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ලෙස ක්‍රියාවලි සමාලෝචනය වැඩසටහන හඳුන්වා දීම 2014.02.08 හා 09 යන දෙදින තුල කුරුණෑගල වයඔ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඩබ්.එම් බන්දුසේන මහතාගේ...

  Read the Full Story...

රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මැතිතුමා ඉදිකිරීම්, ඉංජි‍නේරු ‍සේවා , නිවාස සහ පොදු පහසුකම් ගරු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මැතිතුමා මුණ ගැ‍සේ.

කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සහ කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද වැඩපිළිවෙල ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගරු නවින් දිසානායක මැතිතුමා 2012 මැයි මස 23 වන දින ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු සේවා, නිවාස හා පොදු පහසුකම් අමාත්‍ය ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා එම අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී මුණ ගැසිනි.

ma2

අමාත්‍යාංශ දෙකෙහි ලේකම්වරුන් සහ විධායක නිලධාරීන් ද, ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ හා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධානීන් ද මෙම අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වූහ.

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව හා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහා පත් කර ඇති බාහිර සම්පත් දායකයින් විසින් කාර්යයන් හා ක්‍රියාපරිපාටි සමාලෝචන වැඩසටහනේ වත්මන් තත්වය ගරු අමාත්‍යවරුන් හමුවේ ඉදිරිපත් කරන ලදී.

මෙම අවස්ථාවේදී රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ලේකම් ජී.කේ.ඩී. අමරවර්ධන මහතා සහ ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු සේවා, නිවාස හා පොදු පහසුකම් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ගෝඨාභය ජයරත්න මහතා විසින් වසර දෙකක කාලයක් සඳහා පහත කරුණු ඇතුලත් අවබෝධතා ගිවිසුමකටද අත්සන් තබන ලදී.

 

 

 

g1

1. ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු සේවා, නිවාස හා පොදු පහසුකම් අමාත්‍යාංශය තුල හා ඒ යටතේ වන ආයතන වල කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම, ඒවා ක්‍රියාකාරී මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාම සහ කාර්යයන් හා ක්‍රියාපරිපාටි සමාලෝචනයේ දෙවන අදියර සඳහා සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියත්, රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව ඇතුලත් කර ගැනීම

2. රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය විසින් කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙල සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම එම අමාත්‍යාංශයේ කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද ලේකම්වරයා/කැඳවුම්කරු වෙත ලබා දීම

3. රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 හි පවත්නා විධිවිධාන ප්‍රකාරව ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු සේවා, නිවාස හා පොදු පහසුකම් අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ පවත්නා ආයතනවල බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සහ සේවා ව්‍යවස්ථාවන් සංශෝධනය කිරීමේ කටයුතු 201.06.30 දිනය වන විට අවසන් කිරීම හා ඒ සඳහා අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණය රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය වෙතින් ලබා දීම

 

 

g4

 

 

 

மிகப் பிந்திய செய்திகள்

 • 1
 • 2
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை மேற்கொள்வதற்கு, உங்கள்... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய உதவி – கல்வி ஆண்டு... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை மற்றும் இலங்கை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private sector persons to... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க, நிர்மாணத்துறை, பொறியியல் ... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன் சிபாரிசுகளை... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை பெற்றிருக்கின்றன.... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி கூறுகளின் அங்குரார்ப்பண... Read more

உறுப்பினர் உள்நுழைவு

புதிய செய்திகள்

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க,... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன்... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி... Read more

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom