2012 මැයි 10 දින
    
ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට ISO 9000 තත්ත්ව කළමනාකරණ සහතික ලබා ගනු ලැබ ඇත.  කෙසේ වුවත්, එම සහතිකයට අදාළ ප්‍රමිති තත්ත්වය පවත්වා ගැනීම පිණිස විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වේ.  ඒ අතරම ලබා දෙන සේවාවන් පිළිබඳව පාරිභෝගිකයින්ගේ තෘප්තිමත්භාවය සහ මහජන අදහස් පිළිබඳ ඇගයීමක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නිර්ණායකයන් ගොඩනඟා ගැනීම ද වැදගත් වේ.  

රාජ්‍ය අංශයේ ගුණාත්මක කළමනාකරණයක් සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතීන් සකස් කිරීම එම ඉලක්කය වෙත ළඟා වීමේ එක් උත්සාහයකි. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය, ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය සේවා පුහුණු ආයතනය, ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන නියෝජිතයින්ගෙන් සහ අමාත්‍යාංශ නිළධාරීන්ගෙන් සමන්විත තාක්ෂණික කමිටු සැසියක්,  අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මැතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන්, 2012 මැයි මස 08 වන දින අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණ.

සාමාජික ලොගිනය

නවතම පුවත්

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
2012 ජූලි 18 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්... තව දුරටත් කියවන්න
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සහ කළමනාකරණ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජුනි මස 12 දින ඉහත වැඩසටහන මේ වන විට නිර්දේශ නිකුත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 මැයි 10 දින    ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට... තව දුරටත් කියවන්න
2012 පෙබරවාරි 28   මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර ඇති... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 19 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීමේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 13 “මහජනයාට සේවය කිරීමට සුදානම් වීම” මැයෙන් අලුතින් බඳවාගත්... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා... තව දුරටත් කියවන්න
2011 සැප්තැම්බර් 28 රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ... තව දුරටත් කියවන්න
කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද... තව දුරටත් කියවන්න
Future Gov Forms Sri Lanka 2011 අමතමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් පවත්වන ලද... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ජුනි මස 01 දින කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය  නවීන් දිසානායක... තව දුරටත් කියවන්න

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom