නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ කෙරේ.........
 • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර

  “තෘප්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතයකට මනෝවිද්‍යාත්මක මැදිහත් වීමක්” යන මැයෙන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කළාප අධ්‍යාපන කාර්යාල වල ගුරුවරුන් 6500ක් සදහා  පුහුණු වැඩසටහනක් 2014.01.21 දින නුවරඑළිය හගුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය...

  Read the Full Story...
 • කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ...

  කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ලෙස ක්‍රියාවලි සමාලෝචනය වැඩසටහන හඳුන්වා දීම 2014.02.08 හා 09 යන දෙදින තුල කුරුණෑගල වයඔ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඩබ්.එම් බන්දුසේන මහතාගේ...

  Read the Full Story...

රාජ්‍ය අංශයේ තත්ත්ව කළමනාකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතීන් (SLS) සැකසීම - තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුව

2012 මැයි 10 දින
    
ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට ISO 9000 තත්ත්ව කළමනාකරණ සහතික ලබා ගනු ලැබ ඇත.  කෙසේ වුවත්, එම සහතිකයට අදාළ ප්‍රමිති තත්ත්වය පවත්වා ගැනීම පිණිස විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වේ.  ඒ අතරම ලබා දෙන සේවාවන් පිළිබඳව පාරිභෝගිකයින්ගේ තෘප්තිමත්භාවය සහ මහජන අදහස් පිළිබඳ ඇගයීමක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නිර්ණායකයන් ගොඩනඟා ගැනීම ද වැදගත් වේ.  

රාජ්‍ය අංශයේ ගුණාත්මක කළමනාකරණයක් සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතීන් සකස් කිරීම එම ඉලක්කය වෙත ළඟා වීමේ එක් උත්සාහයකි. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය, ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය සේවා පුහුණු ආයතනය, ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන නියෝජිතයින්ගෙන් සහ අමාත්‍යාංශ නිළධාරීන්ගෙන් සමන්විත තාක්ෂණික කමිටු සැසියක්,  අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මැතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන්, 2012 මැයි මස 08 වන දින අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණ.

மிகப் பிந்திய செய்திகள்

 • 1
 • 2
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை மேற்கொள்வதற்கு, உங்கள்... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய உதவி – கல்வி ஆண்டு... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை மற்றும் இலங்கை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private sector persons to... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க, நிர்மாணத்துறை, பொறியியல் ... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன் சிபாரிசுகளை... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை பெற்றிருக்கின்றன.... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி கூறுகளின் அங்குரார்ப்பண... Read more

உறுப்பினர் உள்நுழைவு

புதிய செய்திகள்

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க,... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன்... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி... Read more

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom