நீங்கள் அரச நிறுவனத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றீர்களா ?

2012 ஒக்டோபர் 17news-lojpg

நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை மேற்கொள்வதற்கு, உங்கள் நிறுவனத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகள் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதால் அது வெற்றியளித்திருக்கிறது.

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom