இலங்கை நிருவாகச் சேவை மற்றும் இலங்கை கணக்காளர் சேவையிலுள்ள அலுவலர்களுக்கான வெற்றிடங்கள்

  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை மற்றும் இலங்கை கணக்காளர் சேவைகளுக்கான வெற்றிடங்கள் நிலவுகின்றன.

 

இல
பதவி வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை இடம் சேவை மற்றும் தரம்
01 சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் 01 அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சு இலங்கை நிருவாகச் சேவை
(தரம் I)
02 பணிப்பாளர் 01 தேசிய நிருவாக மறுசீரமைப்பு மன்றம் இலங்கை நிருவாகச் சேவை
(தரம்I)
03 உதவிச் செயலாளர் 02 அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சு

இலங்கை நிருவாகச் சேவை
(தரம் III)

04 கணக்காளர் 01 அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சு இலங்கை கணக்காளர் சேவை
(தரம் II அல்லதுதரம் III)

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom